InvestorQ : Which are the top 10 regional rural banks providing MUDRA Yojana loans?
priya Shah made post

Which are the top 10 regional rural banks providing MUDRA Yojana loans?

Answer
user profile image
1 year ago


The top 10 regional rural banks providing MUDRA Yojana loans are:

  1. Uttar Bihar Gramin Bank
  2. Pragathi Krishna Gramin Bank
  3. Karnataka Vikas Grameena Bank
  4. Kerala Gramin Bank
  5. Madhya Bihar Gramin Bank
  6. Baroda UP Gramin Bank
  7. Baroda Rajasthan Ksethriya Gramin Bank
  8. Andhra Pragathi Gramin Bank
  9. Pallavan Grama Bank
  10. Allahabad UP Gramin Bank